Skip to content
Szociológia

Bevezetés a kulturális antropológiába - GYAKORLAT


Tankör
Barbara Kisdi
Hozzáférési kód szükséges
Beiratkozás

Info

A tantárgy címe

Bevezetés a kulturális antropológiába - szeminárium

A tantárgy kódja

BBNTT03200

Oktatott félév

1

A tantárgy típusa

szeminárium

Óraszám

24

Oktató

dr. Kisdi Barbara

 

Tantárgy célja: A szeminárium szorosan kapcsolódik a Bevezetés a kulturális antropológiába című előadáshoz, feltételezi az ott tanultak ismeretét. Tematikusan és kulturális egységekre bontva megvizsgáljuk, hogy a világ népei és csoportjai milyen sokszínű módon adnak kulturális választ a létfenntartás problémáira, a világ működésének kérdéseire, a közösségiség és az egymás mellett élés nehézségeire, az önkifejezés szükségletére.

 

 

A tantárgy leírása:

Sorszám

Témakör

Óraszám

február 14.

A kurzus célja, elvégzésének feltételei, a szemináriumi feladatok ismertetése, témák, időpontok.

Antropológiai alapfogalmak, szemléletmódok, módszerek.

2

február 21.

  1. TÉMA: Az ökológiai gondolkodásmód, magyarországi ökofalvak

2

február 28.

  1. TÉMA:  A holisztikus szülésmodell – a posztmodern szüléskultúra „lázadói”

2

március

7.

Frazer: Az aranyág:

Franz Boas: Népek, nyelvek, kultúrák:

 

2

március 14.

Durkheim: A vallási élet elemi formái:

Malinowski: Baloma:

 

2

március 21.

Margaret Mead: Férfi és nő. A két nem viszonya a változó világban:

 

Ruth Benedict: Krizantém és kard:

 

 

2

március 28.

Victor Turner: A rituális folyamat (2002):

Mary Douglas: Rejtett jelentések (2003):

 

 

április

4.

Sárkány Mihály: Társadalom és gazdaság (2016):

 

Mészáros Csaba: Tekintély és bizalom. Kultúra és társadalom két szibériai faluközösségben (2013):

 

2

április 11.

Boglár Lajos: Mítosz és kultúra (1996):

Nagy Zoltán: Az őseink még hittek az ördögökben. Vallási változások a vaszjugani hantiknál (2007):

 

2

április 18, 25.

TAVASZI SZÜNET

 

4

május 2.

Farkas Judit: Ardzsuna dilemmája. Reszocializáció és legitimáció egy magyar Krisna-hitű közösségben (2009):

Hesz Ágnes: Élők, holtak és adósságok. A halottak szerepe egy erdélyi falu társadalmában (2012):

 

2

május 9.

Vidacs Bea: Egy szebb jövő képei. Futball a kameruni közgondolkodásban (2009):

Vargyas Gábor: Dacolva az elkerülhetetlennel. Egy közép-vietnami hegyi törzs, a brúk kultúrája és vallása (2008):

 

2

május 16.

Michael Stewart: Daltestvérek. Az oláhcigány identitás és közösség továbbélése a szocialista Magyarországon (1994):

Bakó Boglárka: MTMT-ből a 2., 3., 4., 5. találat:

 

2

 

 

 

 

 

Követelmények, értékelés:

Az aláírás feltétele az órai részvétel, két hiányzásnál több nem megengedett. A hallgatók a szemináriumvezető által kiadott szakirodalom alapján az előre megbeszélt időpontban szóban referálnak, majd a témát további szakirodalmakkal kiegészítve – az előadás után legkésőbb egy hónappal – dolgozat (értelmező kompiláció) formájában kell  benyújtani. Az év végi jegy az előadásra és a dolgozatra kapott jegyekből áll össze, ahol a dolgozat nagyobb súllyal esik latba.

 

Kötelező irodalom:

ERIKSEN, Thomas Hylland

2006 Kis helyek – nagy témák. Bevezetés a szociálantropológiába. Budapest: Gondolat

KISDI Barbara: A kulturális antropológia története, elméletei és módszerei. PPKE 2012. https://btk.ppke.hu/uploads/articles/4090/file/kisdi_barbara-kulturalis_antropologia.pdf

            159-218. old.

 

Ajánlott irodalom:

Egyénenként változó. Megbeszélése az órán

 

 

Ugrás a tetejére