Skip to content
Szociológia

Bevezetés a kulturális antropológiába


Tankör
Barbara Kisdi
Hozzáférési kód szükséges
Beiratkozás

Info

Bevezetés a kulturális antropológiába - előadás (

A tantárgy címe

Bevezetés a kulturális antropológiába

A tantárgy kódja

BBNSZ00300

Oktatott félévek száma

1

A tantárgy típusa

elméleti

Óraszám

30

Kreditek száma

2

 

Tantárgy célja: A tantárgy célja bemutatni a kulturális antropológia nagy alakjainak munkásságán, elméleti és módszertani újításainak vizsgálatán keresztül az antropológiai eszmetörténet alakulását, az antropológiai látásmód alapjait, a kulturális relativizmus jelentéseit, illetve a tudományág ma különösen aktuálissá vált feladatait.

 

Oktató: dr. Kisdi Barbara

 

A tantárgy leírása:

 

Sorszám

Témakör

Óraszám

1.

Bevezetés. A kulturális- és szociálantropológia születése. Történeti és eszmetörténeti előzmények.

2

2.

Alapfogalmak (holisztikus szemléletmód, etnocentrizmus, kulturális relativizmus, émikus és étikus megközelítés, összehasonlítás, stb)

2

3.

Kultúra és antropológia.

2

4.

A kultúra kutatása.

2

5.

Klasszikus evolucionizmus

2

6.

Egyetemes néprajz, diffuzionizmus.

2

7.

A történeti iskola. Kultúra és személyiség irányzat.

2

8.

Modern evolucionizmus, kulturális materializmus.

2

9.

Funkcionalizmus. Strukturalizmus. 

2

10.

Kognitív, interpretív és szimbolikus antropológia. Kortárs törekvések.

2

11.

Szakantropológiák I.

2

12.

Szakantropológiák II.

2

13.

Az antropológiai terep átértelmezése. Modern dilemmák.

2

14.

Összefoglalás

2

 

 

Értékelés, követelmények: Kötelező órai részvétel. A félév során a hallgatók két röpdolgozatot írnak. A félév végén írásbeli vizsga.

 

Kötelező irodalom:

BARLEY, Nigel: Egy zöldfülű antropológus kalandjai. Feljegyzések a sárkunyhóból. Budapest:

            Typotex, 2006.

ERIKSEN, Thomas Hylland: Kis helyek – nagy témák. Bevezetés a szociálantropológiába. Budapest:

Gondolat 2006. 11-80. old.

KISDI Barbara: A kulturális antropológia története, elméletei és módszerei. PPKE 2012. https://btk.ppke.hu/uploads/articles/4090/file/kisdi_barbara-kulturalis_antropologia.pdf

 

Ajánlott irodalom:

Elmélet:

BOHANNAN, P.- GLAZER, M. (ed.): Mérföldkövek a kulturális antropológiában. (Morgan, Tylor,

Mauss, Steward, White, Boas, Sapir, Whorf, Benedict, Linton, Malinowski, Radcliffe-Brown, Lévi-Strauss, Turner, Geertz ) Budapest: Panem 1997.

ERIKSEN, Thomas Hylland: Kis helyek – nagy témák. Bevezetés a szociálantropológiába. Budapest:

Gondolat 2006.

LETENYEI László: Kulturális antropológia. Budapest: Typotex

 

Klasszikusok írásai magyarul:

BOAS, Franz: Népek, nyelvek, kultúrák. Budapest: Gondolat  1975.

DOUGLAS, Mary: Rejtett jelentések. Budapest: Osiris, 2003.

CONKLIN, Harold C.: Hanunóo nyelvben használatos szín kategóriák. In: Biczó Gábor (szerk):

Antropológiai irányzatok a második világháború után. Debrecen: Csokonai, 2003, 73-78. old.

DURKHEIM, Émile: A vallási élet elemi formái. Budapest: L’Harmattan, 2004.

FRAZER, James G.: Az aranyág. Budapest: Osiris, 1998.

HARRIS, Marvin: Az indiai szent tehén kulturális ökológiája. In: Biczó Gábor (szerk): Antropológiai

            irányzatok a második világháború után. Debrecen: Csokonai, 2003, 30-51. old.

MALINOWSKI, Bronislaw: Baloma. Budapest: Gondolat 1972.

MEAD, Margaret: Férfi és nő. A két nem viszonya a változó világban. Budapest: Osiris, 2003.

Ugrás a tetejére