Skip to content
Szociológia

Társadalmi struktúra és mobilitás


Tankör
Gergely Rosta
Hozzáférési kód szükséges
Beiratkozás

Info

A tantárgy célja a társadalomszerkezet és rétegződés alapfogalmainak tisztázása, a különböző társadalomelméleti megközelítések főbb téziseinek ismertetése, az egy és többdimenziós megközelítések közötti különbségek bemutatása, valamint a magyarországi társadalomszerkezeti változások feltárása.

A tantárgy leírása:

Sorszám

Témakör

Óraszám

1.

Bevezetés, félév megbeszélése

2

2.

A társadalmi szerkezet és rétegződés alapfogalmainak tisztázása.

2

3.

A konfliktuselméleti megközelítés: K. Marx és P. Bourdieu.

2

4.

Strukturalista-funkcionalista megközelítés és kritikája

2

5.

Szintézisteremtés a strukturalista-funkcionalista és a konfliktuselmélet közt: G. Lenski

2

6.

Újabb elméletek: kapcsolathálózati megközelítés, „Túl osztályon és renden”

2

7.

A magyar társadalomszerkezet elméletei. Ferge, Konrád-Szelényi, Kolosi.

2

8.

A mai magyar társadalom szerkezete

2

9.

A mobilitás kutatások tárgya, helye és szerepe a társadalmi struktúra vizsgálatában. Alapkérdések, alapfogalmak.

2

10.

A mobilitásvizsgálatok generációi

2

11.

Mobilitáskutatás Magyarországon I.

2

12.

Mobilitáskutatás Magyarországon II.

2

13.

Összegzés, szempontok a vizsgára történő felkészüléshez

2

 

 

Követelmények, értékelés:

A félév során elsajátított ismeretek (előadáson elhangzottak és a kötelező irodalom) értékelése írásbeli vizsgával történik.

 

Kötelező irodalom:

Andorka R.: Bevezetés a szociológiába, Budapest, Osiris 2006, p. 116-118, p. 155-199. p. 233-285. (https://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/handle/123456789/12280)

Beck, U: Túl renden és osztályon? in: Angelusz Róbert (szerk): A társadalmi rétegződés komponensei, Budapest, Új Mandátum 1997., p. 418-468. vagy https://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/handle/123456789/7378

Blau, P.M. és O.D. Duncan (1998): A foglalkozási státus mérése. In: Róbert P. (szerk.) A társadalmi mobilitás. Hagyományos és új megközelítések. Új Mandátum Kiadó, Budapest. 130-140.p.

Bourdieu, P: Gazdasági tőke, kulturális tőke, társadalmi tőke, in: Angelusz i.m. p.156-177. vagy https://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/handle/123456789/7378

Dahrendorf, R: Az osztálytársadalom modellje Karl Marxnál, in: Angelusz i.m. p 138-155. vagy https://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/handle/123456789/7378

Davis és W. E. Moore: A rétegződés néhány elve, 1997 in: Angelusz i.m., p.10-23. https://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/handle/123456789/7378

Ferge, Zs. (2002) Struktúra és egyenlőtlenségek a régi államszocializmusban és az újkapitalizmusban. in: Szociológiai Szemle 2002/4. vagy https://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/handle/123456789/7378

Ganzeboom, Harry B. G. – Donald J. Treiman – Wout C. Ultee (1998): Összehasonlító intergenerációs rétegződésvizsgálat: három generáció és azon túl. In: A társadalmi mobilitás (szerk: Róbert Péter) Új Mandátum Könyvkiadó Bp. 284-310.

Kolosi, T. (2000) A terhes babapiskóta. Osiris Kiadó, Budapest. 48-61. o.

Kolosi T.-Sági M.: Rendszerváltás és társadalomszerkezet, in: Társadalmi riport 1996, Budapest, Tárki-Századvég 1996, p. 149-198. vagy http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a889.pdf

Lenski, G.: A hatalom és privilégium, in: Angelusz i.m. p. 302-340. vagy https://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/handle/123456789/7378

Lipset, S. M. –Bendix, R. – Zetterberg, H. L. (1998) Társadalmi mobilitás az ipari társadalomban. In: Róbert P. (szerk.) A társadalmi mobilitás. Hagyományos és új megközelítések. Új Mandátum Kiadó, Budapest. Elektronikusan elérhető: http://hu.scribd.com/doc/103993518/Lipset-S-M-R-Bendixes-H-L-Zetterberg-Tarsadalmi-mobilitas-az-ipari-tarsadalomban-In-Robert-P-szerk-A-tarsadalmimobilitas-Hagyomanyos-es 

Lipset, Seymour Martin – Hans L. Zetterberg: A társadalmi mobilitás elmélete. In: A társadalmi mobilitás (szerk.: Róbert Péter) Új Mandátum Könyvkiadó Bp. 1998. 49-71.

Sorokin, P. A. (1998) Az egyének társadalmi rétegenkénti minősítésének, kiválasztásának és elosztásának mechanizmusa. In: Róbert P. (szerk.) A társadalmi mobilitás. Hagyományos és új megközelítések. Új Mandátum Kiadó, Budapest. 12-48. p. vagy https://www.scribd.com/document/103993533/Sorokin-P-A-A-vertikalis-mobilitas-csatornai-In-Robert-P-szerk-A-tarsadalmi-mobilitas-Hagyomanyos-es-uj-megkozelitesek-Uj-Mandatum-1998 .

Tumin, M: A rétegződés néhány elve: Kritikai elemzés, in: Angelusz i.m. p. 49-62. vagy https://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/handle/123456789/7378

 

Ugrás a tetejére